2008/10/30

คำปฏิญญา

คำปฏิญญาของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำปฏิญญา
ของ
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ กล่าวคำปฏิญญา

"ข้าพเจ้า......(กล่าวชื่อตัว)......ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระพักตร์ผู้แทนพระนฤบาลสยามมินทร์ และท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้น ณ ที่นี้ ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติ และพระศาสนาอันสูงส่ง อีกองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อความวัฒนาสภาพร แห่งประชานิกรชาติไทย จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ให้มีในหมู่คณะและสังคม อบรมใจให้มั่นคง ดำรงอยู่ในคุณธรรม ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ ยังความรุ่งโรจน์ไพศาล มากประมาณคุณค่า แก่ประชาชาวไทย ให้สมกับที่ได้เรียนมา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา และชูเชิดชื่อจุฬาฯนี้ไว้ ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

++++++++++++++++++++

จากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗