2014/02/15

ข้อสอบสังคมศึกษา นักเรียนป.6

บางทีถ้าเราอยากเข้าใจว่าอนาคตคนรุ่นถัดไปจะเป็นอะไรยังไง เราก็ควรดูว่าหนังสือเรียนของนักเรียนรุ่นเล็กตอนนี้เรียนอะไร บอกอะไร ถามอะไร ผมนั่งดูข้อสอบวัดความรู้ชั้นป.6 วิชาสังคม บทว่าด้วยการปกครอง พบว่าคำถามหลายข้อน่าสนใจดี สมมติถ้าเป็นวันนี้ ตอนนี้ ตัวเรานี้ จะตอบอะไรกันแน่

รูปจาก Akekarin.com

หนังสือมีเฉลยระบุข้อถูกต้องมาครับ แต่ผมเปิดพื้นที่ให้คิดเอาเองดีกว่า

ข้อใดเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

 1. อำนาจนิติบัญญัติ
 2. อำนาจบริหาร
 3. อำนาจตุลาการ
 4. อำนาจอธิปไตย

ข้อใดเป็นการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี

 1. สมยศขายเสื้อที่ตลาด
 2. สุนีย์ไปหาหมอที่คลินิก
 3. โฉมฉายไปออกกำลังกายทุกวัน
 4. จุรีรัตน์ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมเกิดปัญหาในปัจจุบัน

 1. มีประชากรมากขึ้น
 2. มีรัฐบาลที่ไม่มั่นคง
 3. ประชาชนขาดจริยธรรมคุณธรรม
 4. ประชาชนไม่มีรายได้ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ

ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ความเป็นประชาธิปไตย

 1. การที่ประชาชนเป็นคนที่มีเหตุผล
 2. การที่ประชาชนเป็นผู้เสียภาษี
 3. การที่ประชาชนมีเสรีภาพในการกระทำการใดๆ
 4. การที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

ข้อใดเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องที่สุดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 1. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
 2. เป็นฝ่ายรัฐบาลและช่วยการหาเสียง
 3. ออกกฎหมายและควบคุมการทำงานของรัฐบาล
 4. ช่วยเหลือประชาชนและสร้างสาธารณูปโภค

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยขาดความต่อเนื่อง

 1. ภัยคุกคามจากต่างชาติ
 2. นักการเมืองขาดคุณธรรม
 3. ประชาชนขาดการศึกษา
 4. พรรคการเมืองไม่มั่นคง

ข้อใดเป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

 1. หน้าที่เสียภาษีอากร
 2. หน้าที่ป้องกันประเทศ
 3. หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 4. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย

 1. มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ผู้นำต้องมาจากการเลือกตั้ง
 3. มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

ข้อใดเป็นความสำคัญของวัฒนธรรม

 1. ทำให้คนในชาติเป็นคนขยัน
 2. ทำให้คนในชาติเป็นคนซื่อสัตย์
 3. ทำให้ชาติมีความสงบสุข
 4. ทำให้ชาติคงอยู่ตลอดไป

ข้อใดไม่ถูกต้องในการที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 1. วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
 2. ต่อต้านการเลือกตั้ง
 3. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 4. ชุมนุมประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยได้รับการยกย่องจากชาวต่างประเทศมากที่สุด

 1. การต้อนรับ
 2. การแต่งกาย
 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 4. การประกอบอาหาร4 comments:

เตย said...

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยขาดความต่อเนื่อง - ถูกทุกข้อ

Paul_012 said...

"ข้อใดเป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน" น่าจะพิมพ์ผิดมั้งครับ เหมือนโจทย์จะถามว่า ข้อใดไม่ใช่ มากกว่า

arjin said...

โจทย์ถูกต้องแล้วครับ (แอบไปเช็กซ้ำอีกที) ฮา...ยากเลย

Thongek said...

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยได้รับการยกย่องจากชาวต่างประเทศมากที่สุด

การต้อนรับ
การแต่งกาย
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
การประกอบอาหาร
จ. การเล่นปิงปอง